Het Bossche Palet

BosschePaletHet ‘Bossche Palet’ is een vereniging, die tot doel heeft:
“Het bevorderen van de beeldende kunsten te ‘s-Hertogenbosch en omstreken, zoals deze door amateurs worden beoefend.”

Zij tracht dit doel te bereiken door o.a.:
“Amateurs de gelegenheid geven in groepsverband en onder begeleiding van professionele kunstenaars hun kunst te beoefenen. Daarbij worden nog andere activiteiten in verenigingsverband ontplooid.”

Er is bewust gekozen voor een niet-schoolse vorm van begeleiding, wat betekent dat men een meer persoonlijke en op eigen niveau gerichte begeleiding krijgt.
Daarnaast worden de sociale contacten binnen de vereniging zeer belangrijk geacht.

De vereniging verkreeg Koninklijke Goedkeuring op 6 oktober 1975 en is aangesloten bij het ‘Zuidelijke Samenwerkingsverband Amateur Beeldende Kunstenaarsverenigingen’.

BosschePalet2Lidmaatschap
De vereniging kent aspirantleden, leden.
Belangstellenden worden gevraagd om kennis te komen maken met de vereniging en iets van hun eerdere werk te laten zien. Op deze manier wordt bekeken bij welke groep men zich het beste thuis zou kunnen voelen. Als men zich voelt aangetrokken tot onze vereniging, wordt men aspirantlid en wordt in onderling overleg bepaald in welke groep men zal gaan deelnemen. Men kan, indien de groepen dit toelaten, eenmaal per jaar van groep veranderen.
De aspirantleden mogen – net als de leden – deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, mits aan de financiële verplichting is voldaan.
Over toelating van de aspirantleden tot lid van de vereniging, beslist de ledenvergadering.
Voor verdere informatie en afspraken voor aanmelden kunt u contact opnemen met de secretaris van Het Bossche Palet.

Mw. Josephine Peren

Harmoniepolder 53

Telefoon 0651708545
E-mail: secretariaat@hetbosschepalet.n

090Contributie
De contributie wordt elk jaar, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze wordt telkens vooraf voor één jaar voldaan. De contributie bedraagt momenteel € 220,00 per jaar. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december.
Voor tussentijds afgesloten lidmaatschappen wordt de contributie naar rato van de ingangsdatum van het lidmaatschap berekend.
Betaling kan geschieden d.m.v. een machtiging of op basis van een nota. Is men als aspirant-lid in een groep geplaatst, dan dient men de contributie binnen één maand te voldoen. Leden moeten hun contributie vóór februari van het volgend jaar hebben voldaan.

Activiteiten
Het verenigingsjaar (activiteiten jaar) loopt van begin september tot eind juni.
Gezien onze huisvesting wordt er met de planning van activiteiten rekening gehouden met de schoolvakanties.

Studieavonden (Werkavonden)
Deze worden + 30 maal per jaar gehouden op de donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur in de
“Bossche Vakschool”, Hervensebaan 5, 5232 JL te `s-Hertogenbosch.

!cid_780A0C03-72C4-4FA3-AC92-E26EEF614E3EHet gebouw is toegankelijk vanaf 18.45 uur en om 22.15 uur dient iedereen buiten het gebouw te zijn (dit i.v.m. de beveiligings-installatie). Roken is in alle lokalen verboden.

Er wordt gewerkt in 5 à 6 groepen; er zijn mogelijkheden tot diverse tekentechnieken, aquarelleren en schilderen met olieverf of acryl. Er kan abstract worden gewerkt en naar stilleven, portret of model.
Men wordt in overleg in een groep ingedeeld bij een bepaalde begeleider.

Werkbesprekingen
Deze vinden ongeveer driemaal per jaar op donderdagavond plaats. Zij worden gehouden door een van de eigen begeleiders of door een beroepskunstenaar van buiten de vereniging. De leden kunnen één werkstuk, dat niet op de studieavonden is gemaakt, ter bespreking meebrengen.

Lezingen
Per jaar worden zo mogelijk twee lezingen met een dia- respectievelijk PowerPoint presentatie georganiseerd. Deze vinden eveneens op donderdagavond plaats.

Algemene ledenvergadering
Deze vindt meestal begin november plaats op een donderdagavond. Na de koffiepauze volgt meestal een andere activiteit, zoals een korte lezing, film of presentatie van werk of technieken.

Tentoonstellingen
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledententoonstelling georganiseerd door de tentoonstellingscommissie. Deze is in principe toegankelijk voor alle leden. Heel soms wordt er in het kader van een speciale gebeurtenis binnen een thema werk gevraagd.
Daarnaast kan ook worden deelgenomen aan landelijke of regionale tentoonstellingen.

Buitendag
Elk jaar wordt op een zaterdag in mei een buitendag georganiseerd, waarop we een stad of dorp in de omgeving bezoeken. Na ontvangst en eventuele rondleiding, kan men op een zelf gekozen stek, naar eigen inzicht een werkstuk maken. De kosten van de Buitendag vallen buiten de contributie.

BosscheDagBijzondere activiteiten
Bij gelegenheid worden er excursies of gezamenlijke tentoonstellingsbezoeken georganiseerd. Daarnaast worden soms andere activiteiten gerealiseerd of er wordt ingehaakt op gebeurtenissen in de stad of regio. Ook de eventueel hieraan verbonden kosten vallen buiten de contributie.